Officiële Max Verstappen Tribune Boek eenvoudig en snel +31 (0) 85 90 23 674

Algemene voorwaarden

Bij ieder gebruik van de webshop zijn de algemene voorwaarden van Verstappentravel.nl geldig. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop, verklaart u akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op websites, diensten en producten van Verstappentravel.nl die voorzien zijn van eigen algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:
1.1. Koper
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de webshop in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.
1.2. Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen de webshop en koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.3. Producten
Ticket artikelen met betrekking tot Max Verstappen.
1.4. Diensten
De door de webshop te verlenen diensten, al dan niet met betrekking tot de producten, waaronder advies, assemblage en service in de ruimste zin van het woord.
1.5. Bestelling(en)
Iedere opdracht van koper aan de webshop.
Bestellingen worden alleen geaccepteerd door de webshop indien deze geplaatst worden via de webshop.
1.6 Evenement
De georganiseerde gebeurtenis van sportieve en/of recreatieve, muzikale en/of culturele aard, waarvoor Verstappentravel.nl tickets verkoopt.
1.7 Evenementhouder 
De natuurlijke of rechtspersoon die een evenement organiseert en daarvoor verantwoordelijk is.
1.8 Ticket
Het document dat dient als toegangsbewijs voor een evenement daaronder mede begrepen elektronische tickets.
1.9 Annuleringskosten
Het totaal gefactureerde bedrag van de overeenkomst.
1.10 Verzendkosten
Het bedrag dat Verstappentravel.nl in rekening brengt bij elke boeking voor administratie- en verzendkosten.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop, geeft koper te kennen dat hij met de voorwaarden akkoord gaat. De webshop heeft het recht haar voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2.2. De webshop zorgt ervoor dat de bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan de webshop. De bestelde producten worden bij koper afgeleverd, waarbij de verzendkosten voor rekening van koper zijn en het risico van verzending voor de webshop.
2.3. De webshop is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling gebruik te maken van derden.
2.4. De webshop is gerechtigd koper zonder opgave van redenen de toegang tot de webshop te weigeren.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen van de webshop zijn vrijblijvend en de webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat koper alle door de webshop gevraagde gegevens heeft verstrekt en de opdracht heeft bevestigd middels een e-mail naar het door koper opgegeven e-mailadres. Koper dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan de webshop te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.
3.3. De webshop is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de webshop dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.4. Verstappentravel.nl treedt bij het aanbieden en verkopen van tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen klant en evenementhouder. Verstappentravel.nl is geen partij bij de overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een ticket. De overeenkomst komt tot stand nadat klant via Verstappentravel.nl een of meerdere tickets heeft gekocht. Verstappentravel.nl verschaft de tickets namens evenementhouder.
3.5. Verstappentravel.nl en/of de evenementhouder behoudt dan wel behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de klant, is Verstappentravel.nl en/of de evenementhouder gerechtigd om de reservering van de tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende tickets ongeldig te maken.
3.6. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1. De vermelde prijzen voor de producten en diensten zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De door koper verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor BTW en verzendkosten worden duidelijk vermeld in de orderbevestiging en factuur van de webshop.
4.2. Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3. Betaling van een bestelling verloopt door middel van iDEAL of overboeking. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de webshop.
4.4. De webshop behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden -voor bepaalde of onbepaalde tijd- niet aan te bieden.
4.5. Verstappentravel.nl verkoopt tickets namens evenementhouders die het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
4.6. Verstappentravel.nl brengt bij elke boeking verzendkosten in rekening.
4.7. Indien klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Verstappentravel.nl de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

Artikel 5. Levering/levertermijn/bezorging
5.1. De webshop verstuurt de producten met DHL.
5.2. DHL bezorgt niet in een postbus.
5.3. De door Verstappentravel.nl opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Verstappentravel.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
5.4. Verstappentravel.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist e-mailadres of afleveradres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of indien de klant een ticket niet in ontvangst neemt, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door Verstappentravel.nl ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd.
5.5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft klant geen enkel recht op schadevergoeding en evenmin enig recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.
5.6. Verzending van tickets vindt pas plaats na volledige betaling (via iDeal of anderszins overeengekomen) van de overeengekomen prijs in de overeenkomst.

Artikel 6. Aflevering en risico
De webshop is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de webshop en koper. De kleuren van de producten die in de webshop worden getoond, kunnen afwijken van de echte kleuren van het product. De webshop neemt geheel het risico van verzending, echter de kosten van verzending komen ten laste van koper.

Artikel 7. Verzendkosten
Alle bestellingen worden bezorgd op een door de koper op te geven adres. Er geldt een vast tarief inclusief BTW.

Artikel 8. Afgelaste of verschoven evenementen
8.1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en, zo ja, wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Verstappentravel.nl zal proberen klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Verstappentravel.nl de benodigde informatie van de evenementhouder heeft ontvangen, kan Verstappentravel.nl niet garanderen dat klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het evenement. Verstappentravel.nl is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor eventueel gemaakte kosten.
8.2. Indien een evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de evenementhouder voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
8.3. Indien een evenement wordt afgelast of verschoven, kan klant de tickets voor dit evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de evenementhouder. Voor de betreffende voorwaarden wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van de evenementhouder. Indien de evenementhouder Verstappentravel.nl verzoekt om de klant de ticketprijs te restitueren, dan zal Verstappentravel.nl dit doen nadat zij de betreffende gelden van de evenementhouder heeft ontvangen. Verzendkosten worden niet gerestitueerd.
8.4. Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele aanvullende en/of andere activiteiten verkochte producten en/of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

Artikel 9 Tickets
9.1. Het is de klant niet toegestaan om een ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een evenementhouder de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een ticket verbieden. De klant dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de organisator, waar op het ticket (en gedurende het bestelproces) naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de voorwaarden van de evenementhouder, is de evenementhouder gerechtigd het betreffende ticket ongeldig te maken en/of de klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
9.2. Na ontvangst van het ticket dient de klant het ticket te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen tickets niet meer geruild of vergoed worden.

Artikel 10. incomplete / Defecte zendingen

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op koper op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient koper direct na ontvangst van de producten daarvan melding te doen bij de webshop. De kosten van retourzendingen in geval van gebreken zijn voor rekening van de webshop.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten en/of diensten gaat pas over op koper, indien koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan de webshop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering over op koper.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Onverminderd de overige aan de webshop toekomende rechten, heeft de webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat de webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de webshop kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de webshops' wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de webshop, geen of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning(en).
12.3. Verstappentravel.nl kan niet worden aangemerkt als de organisator (evenementhouder) van het evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het evenement en de gang van zaken in of rond het evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
12.4. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze algemene voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Verstappentravel.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de tickets en eventuele aanvullende diensten aan klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Verstappentravel.nl of haar ondergeschikten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.5. De aansprakelijkheid van Verstappentravel.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien klant Verstappentravel.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verstappentravel.nl ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Verstappentravel.nl in staat zal zijn adequaat te reageren.
12.6. Klant vrijwaart Verstappentravel.nl voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door klant van enige verplichting jegens Verstappentravel.nl, al dan niet voortvloeiende uit de algemene voorwaarden.
12.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan uitdrukkelijk schriftelijk onverwijld bij Verstappentravel.nl meldt.
12.8. Verstappentravel.nl kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend ticket of terugbetaling van enige gelden. Verstappentravel.nl is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Verstappentravel.nl.
12.9. Verstappentravel.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door klant bij derde partijen verkregen tickets. Verstappentravel.nl kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
12.10. Verstappentravel.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.
12.11. Verstappentravel.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade ontstaan door handelen van derden of anderszins schade ontstaan door bij derden ingekochte aanvullende producten of diensten.

Artikel 13. Diversen

13.1. Indien koper aan de webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is de webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan de webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestelling dient te worden gezonden.
13.2. Wanneer door de webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de webshop deze voorwaarden soepel toepast.
13.3. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met de webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.4. De webshop zal de gegevens van koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid, welke is opgenomen in haar privacy policy, welke eveneens is opgenomen in de webshop. De webshop neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
13.5. Het is mogelijk dat klanten voorafgaande aan het evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
13.6. Klanten die te laat bij het evenement arriveren, worden -voor zover mogelijk- toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
13.7. Waar in deze algemene voorwaarden Verstappentravel.nl zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Verstappentravel.nl gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.
13.8. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Verstappentravel.nl dan wel in offertes, orderbevestigingen, tickets en/of andere bescheiden, binden Verstappentravel.nl niet.
13.9. Bij verschil van mening tussen Verstappentravel.nl en klant over de vertaling en/of uitleg van de algemene voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
13.10. Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Verstappentravel.nl in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verstappentravel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.11. De op het ticket van Verstappentravel.nl rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Verstappentravel.nl dan wel aan haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen met het oog op Verstappentravel.nl dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
13.12. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het ticket.
13.13. Het is de klant verboden het ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
13.14. De overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Verstappentravel.nl aan klant.
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Identiteit van de ondernemer
Bedrijfsnaam: Verstappen Travel B.V.
Adres: Bosstraat 91A 6071 XT SWALMEN
Telefoonnummer: +31 (0) 85 90 23 674
Email: info@verstappentravel.nl
KvK-nummer: 72473142
BTW: NL859121355B01